• ലോഗോസ് ഫാമിലി ക്വിസ്
    മാതാപിതാക്കളും മക്കളും ഒന്നുചേര്‍ന്ന് ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നതിനെ കുടുംബക്കുട്ടായ്മതലത്തിലും, ഇടവകാതലത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
  • ലോഗോസ്  സമ്മാനങ്ങള്‍ 
    വിശുദ്ധനാടുതീര്‍ത്ഥാടനം, ക്യാഷ് അവാര്‍ഡുകള്‍, ഷീല്‍ഡുകള്‍, പുസ്തകങ്ങള്‍, സിഡികള്‍, സ്വര്‍ണ്ണമെഡലുകള്‍, ട്രോഫികള്‍, 
  • Help Line
    9446110044, 9961566044
    logosbiblequiz@gmail.com